کاهش بارندگی در سال جاری

آوریل 1, 2018 0

هاتف امروز :براساس داده‌های دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان بارندگی در سال زراعی و آبی جاری نسبت به میانگین و…

1 2