احیای دریاچه ارومیه

آوریل 6, 2018 0

هاتف امروز :عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه در حالی است که میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (از ابتدای سال آبی جاری و…