نشریه صدا به اتهام توهین به رئیس جمهور مجرم شناخته شد

هاتف امروز: علی اکبر کساییان گفت: هفته نامه صدا به اتهام توهین به رئیس جمهور با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

کساییان درباره رسیدگی به پرونده هفته نامه صدا گفت: این نشریه به اتهامات نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به رئیس جمهوری با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.
دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: هفته نامه صدا به اتهام توهین به رئیس جمهور مجرم شناخته شد ضمنا هیئت منصفه دادگاه مطبوعات این هفته نامه را مستحق تخفیف ندانست.
کساییان افزود: دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو هفته نامه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.